Dvojno knjigovodstvo za preduzetnike

U poslovnom svetu, gde se svakodnevno suočavamo sa sve većim izazovima i dinamičnim promenama, pravilno vođenje knjigovodstva postaje ključno za održavanje finansijske stabilnosti i uspeha preduzetnika. U tom kontekstu, dvojno knjigovodstvo je neizostavno kako bi se omogućilo efikasno upravljanje finansijama.


Šta je dvojno (duplo) knjigovodstvo?


Dvojno knjigovodstvo predstavlja specifičan sistem u kome se poslovne obaveze evidentiraju na dva odvojena računa. To znači da se svaka poslovna promena evirdentira na računu prihoda ili dobiti i drugi na računu rashoda ili gubitka. Ova metoda prati osnovni princip jednakosti - sva sredstva koja se nalaze u aktivi preduzeća, moraju biti jednaka izvorima sredstava, tj. pasivi preduzeća.

Osnovni cilj dvojnog knjigovodstva jeste tačno i potpuno beleženje svih poslovnih aktivnosti. Da bi se to omogućilo, potrebno je da svi poslovni događaji, odnosno finansijske transakcije, budu adekvatno dokumentovani odgovarajućim finansijskim dokumentima. To znači da je potrebno da se u glavnoj knjizi, koja služi kao osnova za sastavljanje finansijskih izveštaja, svaka stavka pažljivo evidentira kako bi bila relevantna. Time se osigurava pouzdanost sastavljenih finansijskih izveštaja za korisnike na kraju obračunskog perioda.


Koji su preduzetnici obavezni da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva?


Zakon o računovodstvu u Republici Srbiji postavlja osnovne smernice i zahteve za vođenje poslovnih knjiga, izveštavanje i transparentnost finansijskih informacija. Prema ovom zakonu, od 2019. godine, određene kategorije preduzetnika obavezne su da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva. To su:

• Svi registrovani preduzetnici koji su poslovne knjige vodili po sistemu prostog knjigovodstva;
• Samooporezovani preduzetnici koji su osnovali firmu tokom 2019. godine, i
• Svi preduzetnici koji tek planiraju da započnu poslovanje.


Šta omogućava dvojno knjigovodstvo?


Prelaskom na sistem vođenja poslovnih knjiga po principu dvojnog knjigovodstva obezbeđuje se veća transparentnost što dalje omogućava jasniji uvid u finansijski položaj preduzetnika. Preduzetnici, kao i pravna lica, imaju obavezu dostavljanja godišnjih finansijskih izveštaja. Ovakvo finansijsko izveštavanje važno je kako za same preduzetnike, tako i za sve stejkholdere i bliske saradnike u poslovanju. Dakle, dvojno knjigovodstvo nije namenjeno samo pravnim licima i društvima sa ograničenom odgovornošću (DOO). Ono je posebno značajno i za preduztnike, bez obzira na veličinu njihovog poslovanja. Od malih porodičnih preduzeća do srednjih preduzeća, dvojno knjigovodstvo je alat koji omogućava bolje i efikasnije donošenje odluka i dugoročno poslovno planiranje.

Ko nije obavezan da vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva?

Ukoliko se osvrnemo na aktuelnu zakonsku regulativu, a prema Zakonu o porezu na dohodak građana*, u članu 43 je jasno naznačeno ko je oslobođen obaveze vođenja duplog knjigovodstva. To su:
- Preduzetnik poljoprivrednik i preduzetnik drugo lice;
- Preduzetnici paušalci.

U skladu sa zakonom, preduzetnik poljoprivrednik i preduzetnik drugo lice dužni su da vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva. Sa druge strane, preduzetnici paušalci imaju obavezu da vode samo poslovnu knjigu o ostvarenom prometu.


Koje su obaveze preduzetnika koji vode dvojno knjigovodstvo?

Sa donošenjem novog zakona i obaveze da se pređe sa sistem prostog na dvojno knjigovodstvo, dolazi i do novih obaveza preduzetnika. U suštini, osnovna obaveza preduzetnika jeste da zvanično uredi način vođenja poslovnih knjiga. Ta aktivnost se definiše donošenjem opšteg internog akta koji će biti primenjivan u knjigovodstvu, a sa ciljem unapređenja transparentnosti, tačnosti i odgovornosti u poslovanju. Ovaj interni akt može uzeti različite forme, uključujući odluku ili pravilnik o poslovanju. Suština je uspostavljanje formalnog okvira koji definiše pravila i procedure za vođenje knjiga, prateći specifičnosti dvojnog knjigovodstva. Ovde se obavezno utvrđuju ključni računi, redosled evidentiranja transakcija, pravila za bilansiranje, kao i procedura za izradu finansijskih izveštaja. Jasno i precizno uređen interni akt omogućava doslednost u vođenju knjiga, čime se obezbeđuje integritet i tačnost finansijskih podataka.

Pored toga, preduzetnici treba da definišu odgovorne osobe koje će biti zadužene za vođenje knjiga u skladu sa internim aktom, kao i odredbe koje se tiču revizije načina vođenja poslovnih knjiga. Ovo uključuje jasno određene zadatke i odgovornosti kako bi se osiguralo efikasno sprovođenje dvojnog knjigovodstva.

Prednosti dvojnog knjigovodstva za preduzetnike

Dvojno knjigovodstvo koje zahteva evidentiranje svih poslovnih transakcija na dva odvojena računa, donosi niz značajnih prednosti za preduzetnike. Pre svega, duplo knjigovodstvo omogućava veću tačnost i pouzdanost u evidenciji svih poslovnih događaja. To znači da se svaka transakcija pažljivo beleži na dva odvojena mesta, što smanjuje rizik od pojave knjigovodstvenih grešaka i istovremeno olakšava otkrivanje potencijalnih neslaganja ili nepravilnosti.

Nadovezujući se na to, zapravo se dvojnim knjigovodstvom obezbeđuje bolje upravljanje likvidnošću i solventnošću. Naime, evidentiranje novčanih tokova na odvojenim računima olakšava praćenje raspoloživih sredstava i planiranje budućih finansijskih aktivnosti, čime se smanjuje rizik od nepredviđenih likvidnosnih problema. To dalje pruža bolji uvid u novčane tokove i raspolaganje finansijama čime se omogućava i bolje razumevanje finansijske strukture poslovanja. Sve to doprinosi efikasnijem i racionalnijem donošenju odluka koje se tiču budućih poslovnih strategija poslovanja, investicija i troškova.

Dakle, prelazak sa prostog na dvojno knjigovodstvo nije bauk. To je prelazak na viši nivo poslovanja, nivo koji pozitivno doprinosi daljem rastu i razvoju kroz analizu, planiranje i kontrolu finansija preduzetnika. Ove prednosti ne samo da obezbeđuju finansijsku transparentnost već i stvaraju čvrst temelj za održivo i uspešno poslovanje u dinamičnom poslovnom okruženju.

*Zakon o porezu na dohodak građana, Sl. Glasnik RS, br. 6/2023 - usklađeni din. izn. i 92/2023

 

Razgovarajte sa nama

30 minuta besplatnog savetovanja sa našim poreskim savetnicima.