top image

Otvaranje Firme za Strance Srbija

 


Otvaranje Firme u Srbiji za Strance
Otvaranje firme za strance u Srbiji - Ukoliko ste strani državljanin a želite da poslujete u Srbiji, otvaranje firme za strance nikada nije bilo lakše. Treba imati u vidu da poslovanje u Srbiji ima brojne prednosti, a uslovi za osnivanje i registraciju privrednog društva ili preduzetnika od strane lica koji je strani državljanin su jednaki bez obzira na državu porekla osnivača firme u Srbiji. Ipak, specifičnost dokumentacije i potreba angažovanja knjigovodstvene agencije koja će brzo i lako završiti proces prikupljanja i obrade dokumentacije, registracije i osnivanja firme u značajnoj meri može doprineti ostvarivanju ušteda u vremenu, smanjenim troškovima i efikasnom vođenju knjiga u poslovanju firme čiji su osnivači stranci u Srbiji.

Ukoliko ste strani državljanin a želite da poslujete u Srbiji, otvaranje firme za strance nikada nije bilo lakše. Angažujte agenciju koja će umesto završiti sve poslove koji se tiču procedure osnivanja firme za strana lica u nekoliko koraka.
osnivanje firme za strance


Dokumentacija potrebna za osnivanje

Otvaranje firme za strance u Srbiji podrazumevaju dostupne mogućnosti za otvaranje različitih pravnih formi kao što su:
Ortačko društvo.
Komanditno društvo.
Društvo ograničene odgovornosti.
Akcionarsko društvo.

Za otvaranje firme za strance, potrebno je dostaviti sve neophodne podatke koji podrazumevaju predlog imena firme, iznos osnivačkog kapitala i delatnost. Uz to, neophodno je obezbediti i dokumentaciju koja se odnosi na osnivača i imenovanje direktora kako bi se omogućilo podnošenje zahteva za registraciju firme u formi koju želi, pri čemu za osnivača koji je strani državljanin važe isti uslovi kao i za otvaranje firme za rezidente.
otvaranje predstavništva stranog pravnog lica


Da li je potrebno da strani državljanin koji je osnivač bude fizički prisutan?

Za osnivanje firme za strance nije neophodno da osnivač koji je strani državljanin bude fizički prisutan. Na osnovu specijalne punomoći koju osnivač privrednog društva može overiti kod notara u svojoj zemlji, može se takođe registrovati i otvoriti firma za strance bez njegovog fizičkog prisustva. U njegovo ime, agencija će to učiniti za njega. Međutim, ukoliko strani državljanin želi da bude fizički prisutan, tada on daje punomoćje agenciji koja u njegovo ime obavlja poslove registracije i otvaranja firme za strance. U tom slučaju, osnivač svoje prisustvo i identitet potvrđuje ličnim prisustvom i podnošenjem fotokopije pasoša.


Registracija preduzeća za strance na osnovu punomoćja

Strani državljani, angažovanjem PKK Babović, preduzima sve neophodne aktivnosti kako bi proces otvaranja firme za strance bio zaokružen u jednu celinu.

Osnivanje firme za strance podrazumeva i popunjavanje registracione prijave čiji oblik i sadržina zavise od pravne forme preduzeća koje se osniva. Po završetku osnivanja frime za strance, poslovanje je moguće vršiti samo uz:
- overen OP obrazac na osnovu koga se otvara poslovni račun za vršenje transakcija (uplate/isplate).
- podnetu poresku prijavu Poreskoj upravi grada/opštine na kojoj je osnovano preduzeće.

Na osnovu rešenja koje agencija preuzima kao punomoćnik, preduzimaju se dalje aktivnosti kao što su otvaranje tekućeg računa, otvaranja i vođenja elektronskog bankarstva, podizanje pošte, vođenja poslovnih knjiga i dostavljanja finansijskih izveštaja. Poslovanje firme za strance podleže nacionalnom zakonodavnom okviru zbog čega PKK Babović pruža celokupan paket usluga za konsalting, otvaranje, registraciju firme za strance i praćenje njihovog poslovanja.
pokretanje preduzeća za strana lica

Koliko košta pokretanje preduzeća za strana lica?
Brzo delovanje PKK Babović omogućava dobijanje rešenja o registraciji za kratko vreme uz minimalne troškove. Ipak, potrebno je znati da postoje fiksni troškovi kao što su takse za:

- Prijavu registracije u APR-u i registracije osnivačkog akta – 5.900, dinara;
- Overa osnivačkog akta kod notara – 1.080, dinara
- Prevod specijalne punomoći osnivača bez ličnog prisustva – plaća se taksa u državi stranog državljanina, kao i poštarina.
- Angažovanje sudskog prevodioca i prevod specijalne pomoći – oko 2.000 dinara.


Otvaranje predstavništva stranog pravnog lica u Srbiji

Poslovanje stranog pravnog lica može se proširiti i van nacionalnih granica, zbog čega bi otvaranje predstavništva u Srbiji označavalo njegov organizacioni deo. Postupak otvaranja predstavništva stranog pravnog lica podrazumeva aktivnosti:
- Podnošenja prijave osnivanja predstavništva stranog pravnog lica u registar poreskih obveznika.
- Odluku o osnivanju predstavništva donetu od strane direktora stranog pravnog lica.
- Izvod iz registra kojom se potvrđuje osnivanje i poslovanje stranog pravnog lica.
- Brojevi aktivnih tekućih računa koji se koriste u poslovanju.
- Izjava o preuzimanju odgovornosti za obaveze nastale u toku poslovanja, na izvornom jeziku i overeni prevod izjave od strane ovlašćenog sudskog tumača; i
Dokaz o izvršenoj uplati takse za registraciju predstavništva stranog pravnog lica.


Prednosti osnivanja firme za strance
Niski troškovi poslovanja, dobar geografski položaj i atraktivno poslovno okruženje pruža brojne mogućnosti za otvaranje firmi za strance u Srbiji. Pružanje poverenja knjigovodstvenoj agenciji sa dugogodišnjim iskustvom omogućava upoznavanje sa zakonskom regulativom i poslovanje u skladu sa propisima. Na taj način se omogućava istovremeno korišćenje različitih olakšica za diferencirane pravne forme preduzeća kao oblika poslovanja stranaca u Srbiji. Veliki broj predstavništva stranih pravnih lica svoje poslovanje u Srbiji poverilo je PKK Babović gde je osnivanje firme za strance, predstavništva stranog pravnog lica i vođenje njihovog poslovanja samo deo poslova koji je obuhvaćen paketom usluga koje ova agencija pruža.

Obaveza je stranih firmi koje posluju na teritoriji Srbije da izveštaje o poslovanju dostavljaju i Narodnoj Banci Srbije, a na, za to, posebno predviđenom obrascu DI 1. Ovaj izveštaj se dostavlja kvartalno, a obaveza njegovog sastavljanja proističe iz činjenice da je svako poslovanje nerezidenta u Srbiji označeno kao strana direktna investicija u smislu zakona.

Otvaranje Firme za Strance

  • Maj 01 2024
    Procedura za otvaranje firme u Srbiji: kakav je položaj stranaca?

    Procedura za otvaranje firme u Srbiji: kakav je položaj stranaca?

    Prema Zakonu o privrednim društvima*, stranci (strana pravna i fizička lica) mogu...

 

 

Razgovarajte sa nama

30 minuta besplatnog savetovanja sa našim poreskim savetnicima.