top image

Obračun PDV-a Knjigovodstvena Agencija

 


Obračun PDV-aUkoliko Vaše preduzeće posluje u sistemu obračun PDV-a za prodatu robu ili pružene usluge, tada je obračun P.D.V-a, pored obračuna zarada, jedno od najvažnijih knjigovodstvenih pitanja. Način na koji se vrši izračunavanje pdv u knjigovodstvu i podnošenje poreske prijave predstavlja osnovu poslovanja svakog preduzeća i jedan od najčešće kontrolisanih oblasti poslovanja od strane nadležnih poreskih organa. S obzirom na prirodu poreza, njegovo ubiranje ulazi u budžet Republike Srbije i predstavlja osnovni fiskalni prihod koji se dalje raspodeljuje na finansiranje rashoda za opšte potrebe države.

obračun pdv-a

Šta je porez na dodatu vrednost?


PDV ili porez na dodatu vrednost predstavlja specifičnu vrstu poreza koja se plaća na potrošnju dobara i usluga. Ovaj porez je uveden od 2004. godine i obračunava se i plaća u svakoj fazi prometa robe. PDV predstavlja indirektni oblik oporezivanja jer se ukupni trošak preduzeća po osnovu poreza prenosi na krajnjeg kupca kroz formiranje konačne cene proizvoda.

Obveznik poreske obaveze kod prometa dobara i usluga ima obavezu da u postupku realizacije tih aktivnosti:
- Podnese evidencionu prijavu.
- Izdaje fiskalne račune ili fakture o izvršenom prometu dobara i usluga čime istovremeno doprinosi smanjenju obima sive ekonomije i tzv. rada na crno.
- Vodi evidenciju i sačinjava preglede obračuna PDV u skladu sa zakonskom regulativom.
- Redovno (mesečno ili kvartalno) obračunava i plaća PDV i podnosi poresku prijavu.
- Dostavlja obaveštenja poreskom organu u skladu sa zakonskom regulativom.

obračunavanje pdv-a


Kada se plaća obračunati P.D.V?


Obračun i plaćanje PDV-a obaveza je za:
- Sva pravna lica koja su registrovana kao obveznici PDV-a.;
- Za promet koji se ostvaruje u toku poslovanja, a na teritoriji Republike Srbije.


Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza može biti realizovano na mesečnom ili kvartalnom nivou, a obračun PDV-a vrši se na osnovu ulaznih i izlaznih računa, blagajni i sl. Otuda, obračun PDV-a u knjigovodstvu vrši se kroz posebne programe koji omogućavaju kreiranje izveštaja i brzo i efikasno obračunavanje PDV-a i podnošenje poreske prijave.


Kome se plaća P.D.V?


S obzirom da je PDV porez na potrošnju i kao takav je označen kao indirektan i regresivan porez, sredstva od njegovog plaćanja direktno su namenjena budžetu Republike Srbije. To znači da je PDV osnovni fiskalni prihod republike, a da kao takav često teže pogađa siromašnije slojeve društva. Iz tog razloga, postoje dve poreske stope, od 10% i 20%. Poreska stopa od 20% je opšta stopa koja se obračunava na oporezivi promet dobara, usluga i njihov uvoz. Sa druge strane, posebna stopa PDV-a iznosi 10% i odnosi se na one proizvode koji su klasifikovani članom 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost a to su: hleb, mleko i mlečni proizvodi, žitarice, voće, povrće, meso, udžbenici i sl. odnosno svi proizvodi koji su neophodni za zadvoljavanje životnih potreba.

izračunavanje pdv-a


Podnošenje - prijave i mogućnosti povraćaja PDV-a

Obaveza je poreskih obveznika da filijali Poreske uprave grada/opštine na kojoj posluju podnesu poresku prijavu. Poreska prijava se podnosi na unapred utvrđenom obrascu i u definisanom vremenskom roku. Poreski period poreskog obveznika može biti označen kao mesec ili kvartal, pri čemu je rok za podnošenje PDV prijave definisan kao najkasnije 15 dana od dana isteka poreskog perioda.


Sastavljanje i obračun PDV-a za period u kome se sastavlja poreska prijava vrši knjigovodstvena agencija, za svaku firmu pojedinačno a bez obzira da li postoji obaveza izvršenja poreske obaveze u datom periodu. Obaveza je svake firme, odnosno knjigovodstvene agencije koja u njeno ime i za njen račun podnosi PDV prijavu, da podnese i pregled obračuna PDV-a.


Prilikom obračuna PDV-a i podnošenja poreske prijave, ukoliko knjigovodstvena agencija utvrdi da je iznos prethodnog poreza veći od iznosa poreske obaveze, tada preduzeće ima pravo da podnese zahtev za povraćaj razlike. Neiskorišćena razlika može da se vrši kao povraćaj sredstava pri čemu se podnosi zahtev nadležnom organu, a rok za povraćaj je između 15 i 45 dana. Sa druge strane, preduzeće može razliku posmatrati kao poreski kredit, pri čemu će datu razliku koristiti kao pretplatu u izmirivanju poreskih obaveza u narednom periodu.


Uloga knjigovodstvene agencije

Savremenim tehnološkim rešenjima knjigovodstvena agencija PKK Babović pruža usluge obračuna PDV-a kao i izrade prijava i izveštaja koje se odnose na obavezu plaćanja PDV-a. U zavisnosti od delatnosti poslovanja, obima posla kao i teritorije poslovanja, obračun PDV-a zahteva poznavanje i primenu zakonskih rešenja kako bi se eliminisala mogućnost pojave grešaka u vezi sa obračunom, prijavom i plaćanjem poreske obaveze.

Iz tog razloga, eksterno angažovana knjigovodstvena agencija za obračun PDV-a ima veoma značajnu ulogu jer se na taj način, čak i ukoliko dođe do nastanka greške koja je blagovremeno uočena, poreska prijava može izmeniti. U skladu sa tim, obaveza je knjigovodstvene agencije da vodi brigu o poslovanju svojih klijenata, kao i redovnom dostavljanju poreskih prijava nadležnim poreskim organima, dok je osnovni zadatak preduzeća da svoje poreske obaveze izmiri u roku dospeća kako bi omogućila efikasno poslovanje i smanjenje potrebe za angažovanjem eksterne finansijske i tržišne kontrole. Za svako preduzeće je angažovanje eksterne knjigovodstvene agencije sa dugogdišnjim iskustvom pravi i prvi izbor u odgovornom poslovanju i odnosu prema poreskim obavezama.

Obračun Pdv Izračunavanje Obračunavanje Knjigovodstvo

  • Maj 01 2024
    Kako se obračunava PDV?

    Kako se obračunava PDV?

    Procedura za obračun PDV-a, odnosno poreza na dodatu vrednost, predstavlja ključni deo...

 

 

Razgovarajte sa nama

30 minuta besplatnog savetovanja sa našim poreskim savetnicima.