top image

Radne dozvole za Srbiju

 Radne dozvole za Srbiju za Strance

Od 2018. godine kada je stupio na snagu Pravilnik o dozvolama za rad* bliže je definisan način na koji se izdaju i produžavaju dozvole za rad, kao i njihova sadržina. Pored toga, prema Zakonu o zapošljavanju stranaca** izdavanje radnih dozvola za rad u Srbiji je bliže definisano i izdaje se na zahtev poslodavca, a prema zahtevima tržišta rada.

radne dozvole za strance

Šta je radna dozvola i koje su vrste radnih dozvola?

Zapošljavanje stranaca u Srbiji praćeno je određenom zakonskom regulativom koja zahteva dobijanje radne dozvole za Srbiju. Radna dozvola je dokument koji izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje a na osnovu koje se omogućava zapošljavanje stranaca u Srbiji. Radna dozvola se izdaje na osnovu prethodno dobijene dozvole za privremeni boravak stranaca i izdaje se na vremenski period koji ne sme biti duži od vremenskog perioda dozvole za privremeni boravak.Dozvola za rad se može izdati kao:

1) lična radna dozvola;

2) radna dozvola.Tri koraka do boravišne... za strance u Srbiji – procedure i zahtevi

Boravak i zapošljavanje stranaca u Srbiji mora biti praćeno posedovanjem odgovarajuće dokumentacije – boravišnom i radnom dozvolom. U zavisnosti od vrste osnova za privremeni boravak i vrste radnih dozvola, razlikuje se i dokumentacija koja se prilaže za njeno dobijanje. Privremeni boravak stranaca u Srbiji može biti radi:

Zapošljavanja stranaca u Srbiji;

- Upućivanja na rad u Srbiju; i

- Privremeni boravak sa ciljem samozapošljavanja.

Kada se prikupi potrebna dokumentacija, zajedno sa zahtevom se predaje nadležnim institucijama. Tri koraka do dobijanja boravišne dozvole su:

1. Prijava boravišta stranog državljanina na osnovu utisnutog pečata granične policije kao dokaza ulaska u zemlju. Sa formularom za Prijavu boravišta, vlasnik u kome će stranac boraviti, a najkasnije u roku od 24h, treba da podnese prijavu boravka u Policijskoj upravi sa dokazom o vlasništvu stana, pasoša stranca i popunjene prijave boravišta.

vrste radnih dozvola za strance

2. Podnošenje zahteva za privremeni boravak kao osnove zasnivanja radnog odnosa. Privremeni boravak se odobrava strancu na period duži od 90 dana zbog potreba rada, a najkasnije do godinu dana. Prilikom podnošenja zahteva za dobijanje privremenog boravka, potrebno je priložiti važeću dokumentaciju kojom se:

- potvrđuje identitet stranca, mesto života za vreme privremenog boravka,

- potvrda o ličnim raspoloživim novčanim sredstvima stranca,

- dokazuje zdravstveno osiguranje tokom privremenog boravka,

- dokazuje uplata administrativne takse,

- dostavlja formular neophodan za dobijanje dozvole za privremeni boravak.

3. U trećem koraku, pristupa se podnošenju dokumnetacije za dobijanje radne dozvole za strance. Dokumentaciju potrebnu za dobijanje iste za zapošljavanje stranaca podnosi poslodavac, pri čemu poslodavac, kao i stranac mora ispuniti prethodno definisane uslove.

Kako do radne dozvole za strance u Republici Srbiji?

Kako biste uštedeli vreme prilikom podnošenja zahteva za dobijanje dozvola za strance u Republici Srbiji, postoji jednostavan način za brzo i efikasno dobijanje radne dozvole. Postojanje potrebe preduzeća za angažovanjem upućenih stranih lica, nezavisnog profesionalca ili usavršavanje i stručno osposobljavanje omogućava da preduzeće angažovanjem PKK Babović u dobijanju radne dozvole za strance bez odlaska u NZS, a samo jednostavnim dostavljanjem potrebnih dokumenata. Dugogodišnje iskustvo PKK Babović i poznavanje procedura u dobijanju radnih dozvola za strance obezbeđuje uštede u vremenu i novcu, kao i maksimalnu efikasnost prilikom ispunjavanja opštih i posebnih uslova iz oblasti radnog odnosa.

Reference:

*Pravilnik o dozvolama za rad, Sl. Glasnik RS, br. 63/18

**Zakon o zapošljavanju stranaca, Sl. Glasnik RS, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019Radne Dozvole za Srbiju


  • Maj 01 2024
    Radna dozvola za samozapošljavanje

    Radna dozvola za samozapošljavanje - Zakon o zapošljavanju stranaca

    Zakon o zapošljavanju stranaca* u Republici Srbiji predstavlja ključni pravni instrument...

 

 

Razgovarajte sa nama

30 minuta besplatnog savetovanja sa našim poreskim savetnicima.