top image

Radne dozvole za Srbiju

 Radne dozvole za Srbiju za Strance

Od 2018. godine kada je stupio na snagu Pravilnik o dozvolama za rad* bliže je definisan način na koji se izdaju i produžavaju dozvole za rad, kao i njihova sadržina. Pored toga, prema Zakonu o zapošljavanju stranaca** izdavanje radnih dozvola za rad u Srbiji je bliže definisano i izdaje se na zahtev poslodavca, a prema zahtevima tržišta rada.

Šta je radna dozvola i koje su vrste radnih dozvola?

Zapošljavanje stranaca u Srbiji praćeno je određenom zakonskom regulativom koja zahteva dobijanje radne dozvole za Srbiju. Radna dozvola je dokument koji izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje a na osnovu koje se omogućava zapošljavanje stranaca u Srbiji. Radna dozvola se izdaje na osnovu prethodno dobijene dozvole za privremeni boravak stranaca i izdaje se na vremenski period koji ne sme biti duži od vremenskog perioda dozvole za privremeni boravak.Dozvola za rad se može izdati kao:

1) lična radna dozvola;

2) radna dozvola.Tri koraka do boravišne... za strance u Srbiji – procedure i zahtevi

Boravak i zapošljavanje stranaca u Srbiji mora biti praćeno posedovanjem odgovarajuće dokumentacije – boravišnom i radnom dozvolom. U zavisnosti od vrste osnova za privremeni boravak i vrste radnih dozvola, razlikuje se i dokumentacija koja se prilaže za njeno dobijanje. Privremeni boravak stranaca u Srbiji može biti radi:

Zapošljavanja stranaca u Srbiji;

- Upućivanja na rad u Srbiju; i

- Privremeni boravak sa ciljem samozapošljavanja.

Kada se prikupi potrebna dokumentacija, zajedno sa zahtevom se predaje nadležnim institucijama. Tri koraka do dobijanja boravišne dozvole su:

1. Prijava boravišta stranog državljanina na osnovu utisnutog pečata granične policije kao dokaza ulaska u zemlju. Sa formularom za Prijavu boravišta, vlasnik u kome će stranac boraviti, a najkasnije u roku od 24h, treba da podnese prijavu boravka u Policijskoj upravi sa dokazom o vlasništvu stana, pasoša stranca i popunjene prijave boravišta.

2. Podnošenje zahteva za privremeni boravak kao osnove zasnivanja radnog odnosa. Privremeni boravak se odobrava strancu na period duži od 90 dana zbog potreba rada, a najkasnije do godinu dana. Prilikom podnošenja zahteva za dobijanje privremenog boravka, potrebno je priložiti važeću dokumentaciju kojom se:

- potvrđuje identitet stranca, mesto života za vreme privremenog boravka,

- potvrda o ličnim raspoloživim novčanim sredstvima stranca,

- dokazuje zdravstveno osiguranje tokom privremenog boravka,

- dokazuje uplata administrativne takse,

- dostavlja formular neophodan za dobijanje dozvole za privremeni boravak.

3. U trećem koraku, pristupa se podnošenju dokumnetacije za dobijanje radne dozvole za strance. Dokumentaciju potrebnu za dobijanje iste za zapošljavanje stranaca podnosi poslodavac, pri čemu poslodavac, kao i stranac mora ispuniti prethodno definisane uslove.

Kako do radne dozvole za strance u Republici Srbiji?

Kako biste uštedeli vreme prilikom podnošenja zahteva za dobijanje dozvola za strance u Republici Srbiji, postoji jednostavan način za brzo i efikasno dobijanje radne dozvole. Postojanje potrebe preduzeća za angažovanjem upućenih stranih lica, nezavisnog profesionalca ili usavršavanje i stručno osposobljavanje omogućava da preduzeće angažovanjem PKK Babović u dobijanju radne dozvole za strance bez odlaska u NZS, a samo jednostavnim dostavljanjem potrebnih dokumenata. Dugogodišnje iskustvo PKK Babović i poznavanje procedura u dobijanju radnih dozvola za strance obezbeđuje uštede u vremenu i novcu, kao i maksimalnu efikasnost prilikom ispunjavanja opštih i posebnih uslova iz oblasti radnog odnosa.

Reference:

*Pravilnik o dozvolama za rad, Sl. Glasnik RS, br. 63/18

**Zakon o zapošljavanju stranaca, Sl. Glasnik RS, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019Radne Dozvole za Srbiju

Razgovarajte sa nama

30 minuta besplatnog savetovanja sa našim poreskim savetnicima.