Radna dozvola za samozapošljavanje
Zakon o zapošljavanju stranaca* u Republici Srbiji predstavlja ključni pravni instrument koji reguliše sve aspekte zapošljavanja stranih državljana na teritoriji zemlje. Ovaj zakon precizno definiše ključne pojmove koji se primenjuju u praksi, a koji podrazumevaju termine "stranac" „zapošljavanje stranaca", „privremeno zapošljavanje", „radna dozvola za strance", „radna dozvola za samozapošljavanje“. Na osnovu ovako određenih jasnih smernica i odredbi, olakšana je procedura kojom se reguliše zapošljavenje stranaca u Srbiji.

Uslovi za zapošljavanja stranaca

Jedna od značajnih odredbi ovog zakona odnosi se na uslove pod kojima strani državljani mogu legalno raditi u Srbiji. Ovi uslovi obuhvataju različite kategorije, uključujući spajanje porodice, vlasništvo nad nepokretnostima, studiranje, naučno istraživački rad, samozapošljavanje, i druge specifične slučajeve. Posebno je istaknuto da državljani Evropske unije uživaju slobodan pristup tržištu rada u Srbiji.

Zakon takođe definiše uslove za dobijanje jedinstvene dozvole za rad, a strani poslodavci sa sedištem u Evropskoj uniji imaju privilegiju upućivanja svojih zaposlenih u Srbiju bez potrebe za posebnim odobrenjima. Da bi stranci radili legalno, neophodno je da poseduju odgovarajuće boravišne i radne dozvole, čuvajući dokumentaciju koja potvrđuje ispunjavanje uslova za zaposlenje.

Prava i obaveze zaposlenih stranaca u Srbiji

Značajna pažnja posvećena je i pravima i obavezama stranaca na radu u Srbiji, s posebnim naglaskom na principu jednakosti sa državljanima Srbije u smislu rada i zapošljavanja. Zakon takođe reguliše promene osnova rada i poslodavaca za strance, pružajući jasne smernice i procedure u vezi sa tim pitanjima. Prateći međunarodne sporazume i potrebe tržišta rada u zemlji, ključna svrha ovog zakona je uspostavljanje transparentnog okvira za zapošljavanje stranaca u Srbiji, štiteći prava i interese i stranaca i domaćih radnika. Ovaj pravni instrument igra vitalnu ulogu u održavanju ravnoteže između otvaranja tržišta rada i zaštite nacionalnih interesa, što doprinosi ukupnom ekonomskom i socijalnom razvoju zemlje.

Šta je radna dozvola za samozapošljavanje stranaca?

Radna dozvola za samozapošljavanje je zvanični dokument koji odobrava strancu da legalno obavlja samostalnu delatnost i započinje vlastiti biznis u određenoj zemlji. Ova vrsta radne dozvole omogućava strancu da bude preduzetnik ili vlasnik sopstvene firme u Srbiji, bilo da se radi o trgovini, uslugama, ili drugim delatnostima.

Osnovni cilj radne dozvole za samozapošljavanje je omogućiti stranim državljanima da doprinesu razvoju ekonomije zemlje kroz pokretanje sopstvenih preduzeća i obavljanje poslovnih aktivnosti na tržištu. Ova dozvola obično ima određeni rok važenja i može zahtevati periodično obnavljanje.

Šta ako ste stranac i suosnivač kompanije i već imate dozvolu za rad?

Ukoliko ste kao stranac ujedno i suosnivač kompanije sa ograničenom odgovornošću ili samostalni preduzetnik i već ste podneli/dobili zahtev za dozvolu privremenog boravka, potrebno je podneti dodatni zahtev za dobijanje radne dozvole za samozapošljavanje.

Ovakva procedura proističe iz specifičnosti pravnog statusa kao osnivača/suosnivača, zbog čega je potrebno imati posebnu radnu dozvolu jer ukoliko posedujete dozvolu privremenog boravka, to ne znači da možete samostalno obavljati poslovnu delatnost u zemlji – za to je potrebna posebna dozvola za samozapošljavanje. Posedovanje ove dozvole obezbeđuje da Vaše poslovanje ostaje u skladu sa zakonskim regulativama i omogućava Vam da nesmetano i zakonito obavljate preduzetničke aktivnosti u zemlji.

Koja je procedura dobijanja radne dozvole za samozapošljavanje stranaca

Zapošljavanje stranaca u Srbiji regulisano je zakonom, a pre samog podnošenja zahteva za dobijanje radne dozvole, potrebno je da stranac bude registrovan u Srbiji i da ima boravišnu dozvolu (tzv. beli karton).

Za dobijanje radne dozvole za samozapošljavanje u Srbiji, pored zahteva, potrebno je podneti i odgovarajuću dokumentaciju.

Sva dokumentacija se predaje Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Prateća dokumentacija podrazumeva:

- Pasoš stranca: Kopija pasoša stranca služi kao identifikacioni dokument i neophodna je prilikom podnošenja zahteva za radnu dozvolu za samozapošljavanje.
- Odobrenje za privremeni boravak: Stranac treba da pruži dokaz o odobrenju za privremeni boravak kako bi potvrdio svoj legalni status u zemlji.
- Izjava o vrsti, trajanju i obimu aktivnosti: Stranac treba da sastavi izjavu koja detaljno opisuje vrstu, trajanje i opseg aktivnosti kojima namerava da se bavi. Ova izjava treba takođe da sadrži informacije o planiranom broju i strukturi zaposlenih lica.
- Potvrda o kvalifikacijama: Stranac treba da priloži potvrdu kojom dokazuje da poseduje odgovarajuće kvalifikacije za obavljanje konkretne delatnosti. Ova potvrda mora biti prevedena i overena.
- Ugovor ili predugovor o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora: Kao dodatni dokaz, stranac treba da priloži ugovor ili predugovor o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora u kojem planira obavljati svoje delatnosti.
- Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi: Potrebno je pružiti dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi, što potvrđuje finansijsku ispravnost i spremnost za ispunjavanje administrativnih obaveza.

Koji je perid važenja radne dozvole za samozapošljavanje?

Radna dozvola za samozapošljavanje se izdaje od strane Nacionalne službe za zapošljavanje u trajanju koje je jednako odobrenom privremenom boravku. Ova radna dozvola može biti produžena i do godinu dana. Produženje radne dozvole za samozapošljavanje podnosi se na istom zahtevu, a podrazumeva pornošenje dodatne dokumentacije i potvrde da stranac nastavlja s obavljanjem istih poslova pod identičnim uslovima kao pri prvobitnom izdavanju dozvole.

Treba napomenuti da, po dobijanju radne dozvole za samozapošljavanje, stranac ima obavezu da pokrene poslovnu aktivnost u roku od 90 dana od dana od dana dobijanja dozvole.

* Zakon o zapošljavanju stranaca, Sl. glasnik RS, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018, 31/2019 i 62/2023

 

Razgovarajte sa nama

30 minuta besplatnog savetovanja sa našim poreskim savetnicima.