top image

Obračun Zarade Poreza i Doprinosa

 


Obračun Zarade


Obračun zarade, poreza i doprinosa kao i podnošenje prijava zaposlenih predstavlja jedno od najkompleksnijih pitanja koje je podležno čestoj promeni zakonske regulative. Otuda, ovo pitanje, koje često predstavlja poslovnu tajnu, zahteva angažovanje stručnjaka koji će tu tajnu čuvati a obračun zarada, poreza i doprinosa vršiti u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom.

obračun bruto plate


Bruto i neto zarada, u čemu je razlika?

Ugovorom o radu koji zaposleni zasniva sa poslodavcem, definisana je bruto zarada. Bruto zarada predstavlja ukupnu zaradu koju prima zaposleni uvećanu za sve obaveze poreza i doprinosa koje se plaćaju po osnovu zaposlenja:


Bruto zarada = neto zarada + porezi i doprinosi za PIO + osiguranje od nezaposlenosti + porez na dohodak građana.


Kada se svi porezi i doprinosi, odnosno obaveze prema nadležnim institucijama odbiju, ono što se isplaćuje zaposlenom na tekući račun predstavlja neto zaradu ili platu. Neto zarada može da bude uvećana za rad praznikom ili prekovremeni rad, rad noću i nedeljom, minuli rad, topli obrok, regres i sl.


Imajući u vidu veliki broj komponenti koje ulaze u obračun zarade, obračun bruto i obračun neto zarade predstavlja kompleksnu aktivnost koja zahteva poznavanje kako zakonske regulative, tako i računovodstvenih propisa i procedura.
Obračun zarada vrši se na isplatnom listiću čija je sadržina unapred propisana i definisana tako da obuhvata sve neophodne podatke kojima se ističu ključni elementi koji ulaze u obračun zarade.

obračun poreza i doprinosa


Kako se vrši izračunavanje zarada?


Zarada ili plata predstavlja naknadu koju zaposleni prima za svoje radno angažovanje. Obračun zarada vrši se u tačno dogovorenom roku, u iznosu i prema dostavljenim podacima, tako da na platnim listićima zaposleni mogu imati uvid u sve aspekte obračuna. Kontrola i obračun zarada u skladu sa zakonom je potpuno automatizovana čime se mogućnost grešaka svodi na minimum, a obračun zarada, poreza i doprinosa, omogućava kontinuitet u poslovanju i redovno izvršenje obaveza. Angažovanje knjigovodstvene agencije koja će vršiti obračun zarada, poreza i doprinosa u značajnoj meri doprinosi optimizaciji poslovanja, smanjenju troškova i efikasnosti rada.Uvećana zarada i proračun zarade

Prema Zakonu o radu, u posebnim prilikama i za rad u posebnim uslovima predviđena je isplata uvećane zarade. Pored Zakona o radu, osnovni akt koji prati mogućnost njene isplate i uključivanje u obračun je ste Ugovor o radu. To znači da u posebnim slučajevima i uslovima, uvećana zarada obračunava se za rad:
- u vreme praznika koji je neradni dan - najmanje 110% od osnovice.
- noću i rad u smenama, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade – najmanje 26% od osnovice.
- prekovremeni rad – najmanje 26% od osnovice.
- po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod tog poslodavca (minuli rad) – 0.4% od osnovice.
Navedeni procenti su definisani kao minimum koji je poslodavac dužan da primeni u obračunu zarade.Knjiženje zarada za zaposlene sa nepunim radnim vremenom


Poslodavac koji imaju zaposlene koji su radno angažovani na nepuno radno vreme, dužni su da na odgovarajući način i u skladu sa zakonskom regulativom izvrše obračun zarada. Ukoliko je zaposleni angažovan na nepuno radno vreme, te ako je zaposlen na određeno ili neodređeno vreme, ima pravo na naknadu:


- troškova dolaska i odlaska sa posla.
- troškova ishrane na poslu.
- regresa za godišnji odmo.


Bez obzira što zaposleni rade sa nepunim radnim vremenom, njima se pos osnovu obračuna zarade ne umanjuje mogućnost na isplatu otpremnine prilikom odlaska u penziju, jubilarne nagrade, te njegovo radno angažovanje do visine punog radnog vremena može biti nadoknađeno radnim angažovanjem kod drugog poslodavca. Na taj način, zaposleni može primati zaradu od dva poslodavca kod kojih je angažovan na nepuno radno vreme.

obračun zarade


Zaposleni po osnovu ugovora o delu nema ista prava kao zaposleni po osnovu Ugovora o radu

S obzirom da se radi o dva različita ugovora, kod Ugovora o delu angažovano lice nema status zaposlenog u okviru radnog odnosa, zbog čega njemu ne pripadaju ni prava koja su definisana ugovorom o radu (npr. pravo na godišnji odmor, bolovanje, pauzu, radno vreme, troškove prevoza i sl.). Kod ugovora o delu postoje uputstva i zahtevi za izvršenje određenog posla, a samim tim postoji i razlika u radnom vremenu, beneficijama, kao i isplati i obračunu zarade. Suština je da se kod ugovora o delu plaća jednokratna naknada za izvršeni posao, dok se kod ugovora o radu naknada isplaćuje u svojstvu zarade, a sam ugovor može biti zaključen na određeno ili neodređeno vreme. Kao i po osnovu drugih oblika radnog angažovanja, i za ovu vrstu fleksibilnog zapošljavanja predviđena je obaveza plaćanja poreza i doprinosa.


Angažovanje stručnjaka za obračuna zarada, poreza i doprinosa


U obračunu zarada, poreza i doprinosa, PKK Babović omogućava angažovanje stručnjaka koji su specijalizovani za ovu oblast poslovanja. Samim tim, Vaša kompanija ne mora da brine o aktuelnoj zakonodavnoj regulativi i njenoj primeni, jer se sve promene u zakonodavstvu implementiraju u poslovanje Vaše kompanije. Obračun zarada, poreza i doprinosa omogućava i redovno izvršavanje poslovnih obaveza i podnošenje izveštaja nadležnim organima, kao što su Poreska uprava i APR.

Obračun Zarade Bruto Plate

 

 

Razgovarajte sa nama

30 minuta besplatnog savetovanja sa našim poreskim savetnicima.