top image

Neoporezivi Iznosi - Oporezivanje

 


Neoporezivi Iznosi


Korišćenje poreskih olakšica predstavlja jedno od najčešćih pitanja sa kojima se susreću firme. Zbog toga je angažovanje knjigovodstvene agencije za obračun i praćenje zakonske regulative u segmentu neoporezivih iznosa posebno važno kako bi se iskoristile sve mogućnosti. Svake godine u Službenom glasniku* definiše se nivo usklađenih dinarskih iznosa koji ne podležu oporezivanju.
neoporezivi iznosi


Naknada troškova prevoza i dnevnica za službeno putovanje


Zaposleni imaju mogućnost primanja troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada, a u visini mesečne autobuske karte. Pored toga, zaposleni ima pravo na dnevnicu za službeno putovanje koje se odvija u zemlji, ali i u troškova naknade prevoza na službenom putovanju. Prema važećoj zakonskoj regulativi, neoporezivi iznos se obračunava do određenog iznosa, i to:**

- Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla – do 4.359 dinara.;
- Dnevnica za službeni put u zemlji – do 2.617 dinara.;
- Naknada troškova prevoza na službenom putu – do 7.630 dinara.


Obračun solidarne pomoći kao neoporezivog iznosa


U neoporezive iznose ubrajaju se i različiti oblici solidarne pomoći. Vrsta solidarne pomoći koju poslodavac može da isplati svom zaposlenom definisana mogu definisane kao:
- Solidarna pomoć za rođenje deteta.;
- Solidarna pomoć za slučaj smrti.;
- Solidarna pomoć za slučaj bolesti.;
- Stipendije i krediti za učenike i studente.
Navedene solidarne pomoći definisane su u skladu sa zakonskom regulativom i mogu se isplaćivati zaposlenima u skladu sa adekvatnim obračunom i priloženom dokumentacijom.
oporezivanje frilensera


Obračun nagrada kao neoporezivog iznosa


Jubilarne nagrade zaposlenima predstavljaju specifičan oblik neoporezivog iznosa koji se može isplaćivati zaposlenima, a na osnovu zaključenog Ugovora o radu ili Opšteg akta o poslovanju preduzeća. Isplata ovih nagrada nije obavezna, ali je pravo i mogućnost njene isplate definisana zakonom zbog čega je obračun jubilarnih nagrada, način i vrsta njene isplate jedno od pitanja koje zahteva angažovanje stručnih lica.

Oporezivanje frilensera i ne-oporezivi mesečni prihod frilensera
Poslovanje frilensera predstavlja posebno aktuelno pitanje koje zahteva analizu mogućih načina obračuna mesečnih prihoda i visine neoporezivog iznosa ostvarenog mesečnog prihoda. Način na koji se vrši oporezivanje će se od 2023. godine vršiti po dva modela, pri čemu frilenseri mogu da biraju da li će se:

- Oporezivanje prihoda vršiti kvartlano na nivou neoporezivog iznosa od 57.900 dinara (19.300 dinara mesečno) uz postojanje normiranih troškova i obaveze plaćanja poreza od 10%, 25% za PIO i 10,3% zdravstveno osiguranje. U tom slučaju:


Osnovica za oporezivanje frilensera = Ukupni prihodi – normirani troškovi – ne-oporezivi iznos


Oporezivanje prihoda vršiti na kvartalnom nivou pri čemu neoporezivi iznos iznosi 96.000 dinara (32.000 dinara mesečno) bez postojanja normiranih troškova. I u ovom slučaju postoji obaveza plaćanja poreza i doprinosa, a osnovica za oporezivanje frilensera se izračunava po modelu:


Osnovica za oporezivanje frilensera = Ukupni prihodi – neoporezivi iznos

dnevnica za službeno putovanje


Iako ovi modeli obračuna osnovice za oporezivanje frilensera nisu zvanično usvojeni, potrebno je posebnu pažnju posvetiti tumačenju i praćenju promeni zakonske regulative kako bi se obezbedio najadekvatniji pristup obračuna osnovice za oporezivanje frilensera. Frilenseri će moći samostalno da donesu odluku o modelu oporezivanja koji im je najprihvatljiviji.

Reference:
*Zakon o porezu, Sl. Glasnik RS, br. 10 od 28.01.2022. godine
**Neoporezivi iznosi su za 2022. godinu


Neoporezivi iznosi Oporezivanje Frilensera

  • Maj 01 2024
    Neoprezivi iznosi poreza za 2024. godinu

    Neoprezivi iznosi poreza za 2024. godinu

    Neoporezivi iznosi poreza predstavljaju deo prihoda koji nije podložan oporezivanju. Ovi iznosi...

 

 

Razgovarajte sa nama

30 minuta besplatnog savetovanja sa našim poreskim savetnicima.