top image

Radni Odnosi Osnivanje Srbija

 


Radni Odnosi

Izrada ugovora iz radnih odnosa kao i ostali Ugovori koji se odnose na naknade fizičkim licima po Zakonu o porezu na dohodak građana.

Za poslovanje svakog, malog, srednjeg ili velikog preduzeća, bez obzira da li svoje poslovanje zasniva na domaćem ili međunarodnom tržištu, zasnivanje radnog odnosa je veoma važno pitanje. Poznavanje radnog prava ali i regulative koja se tiče obračuna zarada i odnosa prema zaposlenima predstavlja osnovu radnog odnosa.
radni odnosi otvaranje


Otvaranje / Osnivanje preduzeća i izrada akata koji se podnose APR-u


Pokretanje biznisa i čitavog poslovanja podrazumeva preduzimanje čitavog niza aktivnosti koje se odnose na osnivanje i registraciju preduzeća, odabir delatnosti, otvaranje računa i sl. Otvaranje/osnivanje preduzeća započinje podnošenjem odgovarajućih dokumenata i izrade akata koji prate tu aktivnost a koji se podnose Agenciji za privredne registre. Eksterno angažovana knjigovodstvena agencija PKK Babović omogućava izradu akata koji se podnose APR-u prilikom osnivanja preduzeća i realizacije svih aktivnosti koje obeležavaju početak poslovanja. Prilikom registracije u APR-u, dobija se odluka o osnivanju kao i matični i poreski identifikacioni broj, prijava na sistem oporezivanja (paušalno oporezivanje ili sistem PDV-a), potvrda o izvršenoj prijavi za obavezno socijalno i zdravstveno osiguranje.


Zasnivanje radnog odnosa, prijava zaposlenih i prateća dokumentacija


Ljudski resursi, odnosno zaposleni u preduzeću, jesu temelj njenog poslovanja i pokretač opstanka na tržištu. Otuda, zasnivanje radnog odnosa zaposlenih prati i odgovarajuća dokumentacija kako bi se obezbedla zaštita prava i ispunjavanje obaveza kako zaposlenih tako i poslodavca. Prilikom zasnivanja radnog odnosa primarni dokument jeste Ugovor o radu ili drugi ugovor o radnom angažovanju (npr. ugovor o delu) koji prate prijave na sistem obaveznog socijalnog, penzijskog i invalidskog osiguranja. Prijava ino-radnika zahteva postojanje dozvole za rad pri čemu je poslodavac obavezan da prijavi stranca na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom.*

Prateća dokumentacija koja prati zasnivanje radnog odnosa odnosi se na obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja i pravima, obavezama i odgovornostima u vezi sa zabranom zlostavljanja na radu zaposlenog i lica angažovana van radnog odnosa, pismeno obaveštenje o pravima i obavezama u vezi sa zaštitom od uzbunjivanja, dokumenta o osposobljavanju zaposlenog za bezbedanost na radu prilikom zasnivanja radnog odnosa.
radni odnosi osnivanje

Ugovor o radu

Kako je ugovor sporazum dve ili više strana o zaključenju određenog posla, tako je Ugovor o radu dokument kojim se reguliše radni odnos. Ugovor o radu zaključuje poslodavac sa licem koje zapošljava, odnosno radno angažuje, na određeno ili neodređeno radno vreme. Ugovorom o radu definiše se vrsta radnog angažovanja, dužina radnog angažovanja i vreme rada, a njegova validacija osnova je na kojoj se temelji ostvarivanje prava obe strane.

Radno angažovanje bez postojanja Ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg ugovora van radnog odnosa smatra se prekršajem za koji je predviđena novčana kazna u iznosu od 800.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice, od 50.000 do 150.000 dinara za prekršaj odgovornog lica u pravnom licu, dok je u slučaju preduzetnika iznos novčane kazne od 300.000 do 500.000 dinara.


Ugovori koji se odnose na naknade fizičkim licima po Zakonu o porezu na dohodak građana


Ukoliko se zaposleni angažuju za obavljanje privremenih i povremenih poslova, ugovora zaključenih preko omladinske ili studentske zadruge, sa licem koje se nalazi na školovanju, poslodavac je obavezan da za tako angažovana lica izvrši isplatu naknade.** Fleksibilni oblici zapošljavanja, kao što su navedeni, bez obzira na vrstu koja je definisana zakonom, postaje sve popularnija u praksi. Razlog tome ogleda se u mogućnosti ostvarivanja brojnih benefita, posebno za poslodavce.

Reference:
*Zakon o zapošljavanju stranaca, Sl. glasnik RS, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019
**Zakon o porezu na dohodak građana, Sl. glasnik RS, br. 118/21

Radni Odnosi Osnivanje


Radni Odnosi Otvaranje Osnivanje Izrada Akata

  • Maj 01 2024
    Osnivanje preduzeća u Srbiji

    Osnivanje preduzeća u Republici Srbiji

    Ukoliko ste se odlučili na pokretanje sopstvenog biznisa, treba razmotriti sve procedure i...

 

 

Razgovarajte sa nama

30 minuta besplatnog savetovanja sa našim poreskim savetnicima.