Osnivanje preduzeća u Srbiji
Ukoliko ste se odlučili na pokretanje sopstvenog biznisa, treba razmotriti sve procedure i korake koje tu aktivnost prate. Iako je prvi korak registracija firme u APR-u, pre same registracije potrebno je definisati pravnu formu preduzeća, što u krajnjoj instanci određuje način na koji se vrši proces registracije. Svakako, ukoliko se odlučite da osnujete preduzeće, naša knjigovodstvena agencija sa iskustvom Vam može pomoći u proceduri registracije preduzeća.

Izbor pravne forme preduzeća definiše tok osnivanja preduzeća

Prilikom osnivanja preduzeća u Srbiji, jedan od ključnih koraka je odabir odgovarajuće pravne forme za osnivanje preduzeća. Ova odluka ima značajan uticaj na način organizovanja i vođenja poslovanja. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije*, postoji nekoliko različitih oblika organizovanja pravnih lica. To su:

- Preduzetnik - pojedinac koji samostalno obavlja delatnost. Ovo je jednostavan pravni oblik, ali nosi određene individualne odgovornosti u poslovanju.
- Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) – najčešća pravna forma preduzeća. DOO omogućava ograničenje lične odgovornosti vlasnika, pružajući istovremeno fleksibilnost u upravljanju i vlasničkoj strukturi.
- Ortačko društvo – firma dva ili više ortaka zajednički posluju, deleći odgovornost i dobit. Ovaj oblik organizovanja često se koristi u manjim preduzećima gde postoji poverenje između partnera.
- Komanditno društvo – oblik pravne forme gde postoje dva tipa partnera: komanditori, koji imaju ograničenu odgovornost, i komanditori koji su odgovorni neograničeno. Ova pravna forma pruža različite nivoe odgovornosti u zavisnosti od uloge partnera.
- Akcionarsko društvo – predstavlja najkompleksniju pravnu formu koja ima jasno definisanu strukturu upravljanja i kapitala. Često se koristi za veća preduzeća koja žele privući investitore putem prodaje deonica.

Prilikom odabira pravne forme, važno je razmotriti specifičnosti poslovanja, veličinu preduzeća, potrebe vlasnika i druge faktore. Konsultacija sa stručnjacima i pravnim savetnicima može biti od suštinske pomoći kako biste doneli informisane odluke prilagođene Vašim poslovnim ciljevima i okolnostima.

Proces registracije preduzeća u Srbiji

Proces registracije preduzetnika i osnivanja društva s ograničenom odgovornošću (DOO) razlikuje se u dokumentaciji koja se koristi. Pri registraciji preduzetnika u APR-u, procedura je relativno jednostavna s obzirom na to da se preduzetnik, kao fizičko lice, registruje za obavljanje delatnosti. S druge strane, osnivanje DOO podrazumeva složeniji postupak i zahteva prikupljanje više dokumentacije. Dodatno, pravna forma DOO može biti jednočlana ili višečlana.

Prilikom osnivanja firme, proces počinje upisom u privredni registar i podnošenjem registracione prijave prema propisanom obrascu APR-a. Rok za odlučivanje o usvajanju ili odbacivanju prijave je najviše 5 radnih dana od datuma prijema dokumentacije u Registar. Ako su ispunjeni svi uslovi, donosi se Rešenje o osnivanju, a potom se isto objavljuje na sajtu APR-a.

Ukoliko prijava nije dobro popunjena ili ima nekih nedostataka, donosi se Rešenje kojim se prijava odbacuje. Ako do toga dođe, imajte u vidu da nije moguće dopunjavati dokumentaciju, već je neophodno ponoviti postupak, što podrazumeva ponovnu uplatu taksi, a to sa sobom nosi i dodatne troškove.

Preduzeća u Srbiji mogu osnovati i stranci. U tom slučaju postoji posebna procedura koja se sprovodi u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca.

Dokumentacija potrebna za osnivanje preduzeća u Srbiji

Osnivanje preduzeća u Srbiji zahteva pažljivo sprovođenje određenih koraka i prikupljanje odgovarajuće dokumentacije kako bi proces bio zakonit i efikasan.

U osnovi, potrebno je prikupiti i dostaviti sledeću dokumentaciju:

Lični dokumenti osnivača: Kopije pasoša ili ličnih karata osnivača preduzeća, uključujući i strane državljane ako su među osnivačima.
Dokument o sedištu preduzeća: Uverenje o pravu korišćenja prostora koji će biti sedište preduzeća. Ovo može biti ugovor o zakupu ili vlasnički dokument.
Izjava o osnivanju: Dokument kojim osnivači izjavljuju nameru da osnuju preduzeće, uključujući osnovne informacije o firmi, strukturi vlasništva i delatnostima.
Dokumentacija o kapitalu: Potvrda o uplati osnovnog kapitala, ukoliko je to primenljivo. Osnovni kapital zavisi od pravne forme preduzeća.
Statut preduzeća: Pravni dokument koji definiše organizacionu strukturu preduzeća, prava i obaveze akcionara (ako je reč o akcionarskom društvu), i druge ključne elemente.
Overeni potpisi i ovlašćenja: Overeni potpisi osnivača ili punomoćja za zastupanje preduzeća u osnivanju.
Rešenje o registraciji iz APR-a: Nakon podnošenja dokumentacije, dobija se Rešenje o registraciji od strane Agencije za privredne registre.
Poreski identifikacioni broj (PIB): Zahtev i dokumentacija za dobijanje PIB-a, koji je neophodan za plaćanje poreza i drugih poreskih obaveza.

U zavisnosti od specifičnosti poslovanja ili pravne forme, mogu biti potrebni dodatni dokumenti ili saglasnosti.

Važne napomene koje treba uzeti u obzir pre osnivanja preduzeća

Pored brojne dokumentacije koje potrebno pripremiti, osnivanje preduzeća u Srbiji zahteva još i nekoliko koraka koji mogu odrediti budući tok poslovanja. Jedan od tih koraka jeste definisanje poslovnog imena preduzeća koje će sadržati sve neophodne elemente, uključujući naziv firme, pravnu formu privrednog društva i mesto (adresu) registrovanog sedišta firme. To dalje implicira da je potrebno definisati oblast, tj. delatnost u kojoj će preduzeće poslovati, što dalje zahteva određenje šifre delatnosti.

Pre same registracije preduzeća, razmotrite sistem oporezivanja. Razmatranje i izbor odgovarajućeg sistema oporezivanja mora biti u skladu sa zakonodavstvom. Imajte u vidu da sistem oporezivanja preduzeća zavisi od različitih faktora, uključujući vrstu delatnosti, veličinu firme, projekcije prihoda i rashoda, kao i lične ciljeve poslovanja. U Srbiji je dostupno dva sistema oporezivanja: paušalno oporezivanje i sistem PDV-a.

Ukoliko se preduzeće osniva kao društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO), potrebno je doneti i Osnivački akt. To je opšti pravni akt privrednog društva koji definiše pitanja vezana za poslovanje, upravljanje, radne odnose i druga značajna pitanja u vezi sa poslovanjem. Osnivački akt DOO mora biti overen kod javnog beležnika (notara).

Nemojte zaboraviti je većinu stvari moguće završiti elektronski, kako prilikom osnivanja, tako i u toku poslovanja, zbog čega savetujemo da posedujete kvalifikovani elektronski potpis koji ćete koristiti za za overu relevantnih dokumenata i akata elektronskim putem.

* Zakon o privrednim društvima Republike Srbije, Sl. glasnik RS, br. 91/2019 i 109/2021

 

Razgovarajte sa nama

30 minuta besplatnog savetovanja sa našim poreskim savetnicima.