top image

Otvaranje Paušal Firme Paušalac

 


Otvaranje Registrovanje Osnivanje Paušal Firme
Otvaranje paušal firme-paušalac


Danas u Srbiji najveći broj mladih preduzetnika posluje po sistemu paušalnog oporezivanja. Paušalno oporezivanje predstavlja sistem oporezivanja koji je definisan Zakonom o porezu na dohodak građana, odnosno njegovim delom kojim se bliže određuje porez na prihod od samostalne delatnosti. Međutim, postavlja se pitanje koji su to koraci za osnivanje otvaranje preduzetničke paušalne firme?

otvaranje firme za paušalca


Koraci u osnivanju preduzetničke radnje


Osnivanje preduzetničke paušalne firme zahteva angažovanje koje podrazumeva prikupljanje dokumentacije koja obuhvata:
- Registraciona prijava APR za osnivanje preduzetnika.
- Poslovno ime paušalne firme koja zahteva proveru naziva i adrese preduzetnika.
- Odabir šifre delatnosti koja je u skladu sa definisanim uslovima za paušalno oporezivanje.
- Odabir osnovne delatnosti ili otvaranje firme iz radnog odnosa.
- Dokazi o identitetu preduzetnika i prateća dokumentacija.
- Naknada za APR po generisanom jedinstvenom pozivu.

Kada je dokumentacija prikupljena, koraci u osnivanju preduzetničke paušalne firme su:


- Podnošenje zahteva za osnivanje preduzetničke radnje Agenciji za privredne registre i opredeljenje za paušalno oporezivanje.
- Nakon dobijenog rešenja overava se OP obrazac kod notara. Ovaj obrazac predstavlja spisak lica ovlašćenih lica za zastupanje.
- Sa dobijenom dokumentacijom, otvara se račun u banci.

otvaranje paušal firme


Šta je oporezivanje i kome je namenjeno?


Prilikom podnošenja zahteva za osnivanje paušalne preduzetničke firme i opredeljenja za paušalno oporezivanje, APR dostavlja Poreskoj upravi zahtev na osnovu koga se u roku od 48 sati donosi rešenje.

Paušalno oporezivanje je sistem oporezivanja pretpostavljenog prihoda i dostupan je samo preduzetnicima. Prilikom osnivanja preduzetničke firme veoma je teško proceniti obim prihoda koji će biti ostvaren, zbog toga su preduzetnici - paušalci su razvrstani u grupe koje čine svi preduzetnici – paušalci koji obavljaju istu pretežnu delatnost.

To znači da zahtev za paušalni sistem oporezivanja ne može da obavlja preduzetnik koji:

- obavlja delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta.
- obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama.
- u čiju delatnost ulažu i druga lica.
- čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti - veći od 6.000.000 dinara.
- koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.Koji su kriterijumi za utvrđivanje visine poreza?

Prema Uredbi o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti*, definisan je čitav niz kriterijuma kojima se utvrđuje visina paušalnog poreza za paušalce. Polazna osnova za utvrđivanje paušalnog prihoda jeste razvrstavanje paušalaca na grupe a prema istoj pretežnoj delatnosti. Ukoliko se tokom obračunskog poreskog perioda promeni pretežna delatnost, paušalni obveznik ima obavezu da o izvršenoj promeni obavesti poresku upravu i poresku prijavu dostavi poreskom organu, a u roku od 30 dana od dana u kojoj je izvršena promena pretežne delatnosti.

paušalac


Kolika je visina poreza?


Izračunavanje osnovice za utvrđivanje paušalnog prihoda vrši se prema grupama pretežnih delatnosti, a način na koji se vrši obračun jeste tako što se prosečna mesečna zarada ostvarena na datom područuju poslovanja (grad, opština) pomnoži sa brojem zaposlenih u gradu (opštini) a prema podacima Republičkog zavoda za statistku, i koeficijentom delatnosti koji je propisan zakonom. Tako dobijen podatak se dalje deli sa brojem stanovnika u gradu (opštini) koji je dobijen prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Iznos paušalnog poreza se utvrđuje na osnovu prosečne zarade u odabranoj delatnosti, pri čemu je za različite delatnosti predviđena i različita visina poreza. Podnošenjem zahteva za osnivanje preduzetničke paušalne firme, rešenjem koje donosi Poreska uprava utvrđuje se iznos poreza i doprinosa u fiksnom, tzv. paušalnom iznosu. Ovaj iznos, osnivač preduzetničke paušalne firme je dužan da plaća svakog meseca, bez obzira na visinu ostvarenog prihoda.

Iznos obaveze paušalnog poreza možete izračunati ovde.Da li je firma obavezan da vodi poslovne knjige?

Iako plaća porez po sistemu paušalnog obračuna, paušalni poreski obveznik ima obavezu vođenja poslovne knjige u kojoj se evidentira ostvareni promet. Što se tiče obaveze finansijskog izveštavanja, paušalni poreski obveznik podnosi poresku prijavu za ostvareni prihod na kapitalne dobitke.


Kada oporezivanje prelazi u sistem PDV-a?


Osnovni uslov za paušalno oporezivanje podrazumeva visinu ostvarenog prihoda na godišnjem nivou do 6.000.000 dinara. Ukoliko preduzetnikpaušalac u toku poslovne godine prestane da ispunjava navedeni uslov, odnosno ostvari prihod veći od 6.000.000 dinara, tada Poreska uprava na polugodišnjem ili godišnjem nivou donosi rešenje za obavezu vođenja poslovnih knjiga. Međutim, ukoliko visina ostvarenog prometa na godišnjem nivou pređe 8.000.000 dinara, tada postoji obaveza vođenja poslovnih knjiha od prvog dana u kome je limit premašen.

Sve aktivnosti vezane za postupak otvaranja paušalne firme, njeno vođenje i praćenje aktivnosti poslovanja u skladu sa zakonom, PKK Babović omogućava svojim klijentima. Brzo i efikasno usklađivanje poslovanja i primena zakonskih propisa doprinosi unapređenju rada i uštedi u troškovima poslovanja. Treba imati u vidu da paušalac ne može biti preduzetnik koji je u sistemu PDV-a, ali ni da, npr. društvo sa ograničenom odgovornošću, ne može poslovati u sistemu paušalnog oporezivanja. Otvaranje Paušal Firme Paušalac.

Otvaranje Paušal Firme Paušalac


  • Maj 01 2024
    Paušalac porez plaća u fiksnom iznosu u skaldu sa rešenjem APR-a

    Paušalac porez plaća u fiksnom iznosu u skaldu sa rešenjem APR-a

    Porez je oblik prihoda koji se prikuplja od strane države ili lokalnih vlasti kako bi se...

 

 

Razgovarajte sa nama

30 minuta besplatnog savetovanja sa našim poreskim savetnicima.