top image

Normativna Delatnost Ugovori Akti Pravilnici

 


Normativna Delatnost Ugovori


Normativni akti predstavljaju osnovu poslovanja svakog preduzeća a njegova izrada može biti formulisana u različitim oblastima radnog prava.

Izrada normativnih akata i ugovora vrši se sa ciljem njegove primene na konkretan, pojedinačan slučaj i pravnog regulisanja različitih pitanja iz oblasti radnog i ugovornog prava. Zakonska je obaveza svih preduzeća da u svom poslovanju donesu i posluju u skladu sa različitim normativnim aktima, pre svega pravilnicima. Na osnovu njih se definiše način rada, hijerarhija odnosa, prava i obaveze zaposlenih i njihovi radni zadaci. Noramativni akti mogu biti doneti, usvojeni i primenjeni u svim oblastima poslovanja, od računovodstvene politike i načina raspolaganja prihodima i finansiranja rashoda, do politike izvršavanja radnih zadataka. Kako bi se obezbedilo poštovanje zakonske regulative u različitim oblastima poslovanja, angažovanje knjigovodstvene agencije za izradu normativnih akata omogućava uštedu vremena i novca, a samim tim i izbegavanje visokih kazni za njihovo neposedovanje.

Nakon osnivanja i registracije firme, početak poslovanja često zahteva određenu pravnu, administrativnu pomoć ili konsalting. PKK Babović raspolaže timom računovođa, pravnika i savetnika iz oblasti poreza i finansija koji, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva, teže kontinuiranom usavršavanju znanja i praćenja aktuelnih propisa kako bi omogućili pružanje podrške u svim fazama poslovanja, a posebno u oblasti normativne delatnosti.

normativna delatnost

Ugovori kao osnova poslovanja

Ugovori kao pisani sporazumi između dve ili više strana jesu osnova na kojoj se temelje prava i obaveze ugovornih strana. Otuda, izrada ugovora o radu jeste prvi i osnovni vid sporazuma koji se zaključjuje između poslodavca i zaposlenog, a prema kome se definišu međusobna prava i obaveze u skladu sa Zakonom o radu. Pored toga, sastavljanje ugovora o zakupu pokretne i nepokretne imovine, poslovno tehničke saradnje, ugovora o zastupanju samo su neki od ugovora koji se mogu koristiti u poslovanju a koji imaju za cilj obezbeđenje ugovornih strana i efikasnost realizovanih poslovnih aktivnosti.

Akti i pravilnici o radu

Izrada pravilnika o radu predstavlja osnovu definisanu Zakonom o radu u uslovima kada je neophodno, pored Ugovora o radu, dodatno još i opštim i pojedinačnim aktima regulisati prava i obaveze između zaposlenog i poslodavca. U zavisnosti od veličine preduzeća, definisani su načini izrade i potrebna sadržina osnivačkog i drugih akata, pri čemu veća preduzeća imaju kompleksniju strukturu ovih dokumenata. Na taj način se regulišu i pravno uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti koje proističu iz uspostavljenog radnog odnosa. Pravilnicima se bliže mogu sistematizovati radna mesta, definisati mogućnosti raskida radnog odnosa, korišćenja plaćenog ili neplaćenog odustva i sl. Pored toga, razne vrste pravilnika iz oblasti knjigovodstva mogu bliže uređivati način na koji se vrši i uređuje knjigovodstveno poslovanje.

pravilnici rešenja

Izrada rešenja o poslovanju

Iz Ugovora o radu i Opšteg pravilnika o radu preduzeća, svako preduzimanje određene aktivnosti mora biti praćeno odgovarajućim rešenjem. To znači da je npr. izrada rešenja o korišćenju godišnjeg odmora neophodna u slučaju korišćenja godišnjeg odmora od strane zaposlenog, te da se takvim rešenjem zaposleni upoznaje sa svojim pravom i preostalim slobodnim danima koje može koristiti u skladu sa Zakonom o radu i zaključenog Ugovora o radu sa poslodavcem. Normativna Delatnost Ugovori.

Takođe, korišćenje slobodnih dana, plaćenog ili neplaćenog odsustva, upućivanja na službeni put mora biti praćeno odgovarajućim normativnim aktom koji služi kao osnova za izvršenje date poslovne aktivnosti. 

Odluke preduzeća kao normativni akti

Svaka poslovna aktivnost i odluka direktora da se ona izvrši zahteva donošenje odluke kao normativnog akta koji će tu aktivnost pratiti. Tako na primer, isplata solidarne pomoći mora biti praćena Odlukom o isplati solidarne pomoći, odobrenje specijalnih popusta mora biti praćeno odgovarajućom odlukom i dr. Knjiga odluka koja sadrži sve odluke donete u toku jedne poslovne godine obavezna je za svako preduzeće koje posluje na tržištu, a u kojoj se sve odluke hronološki ređaju.

Normativna Delatnost Ugovori
ugovori aktiProcena rizika na radnom mestu kao normativni akt


Izrada normativnog akta koji se odnosi procenu rizika na radnom mestu podrazumeva akt kojim se vrši preventivno delovanje na sprečavanje povreda na radu i oboljenja koje može da izazove obavljanje određenih poslovnih aktivnosti. Angažovanje knjigovodstvene agencije u cilju izrade ovog normativnog akta predstavlja obavezu svih pravnih lica, a sa ciljem definisanja i preduzimanja odgovarajućih mera preventivnog obezbeđenja dodatne zaštite i minimiziranja nastupanja rizičnog slučaja na radnom mestu. Međutim, angažovanje agencije za izradu ovog akta nije uvek obavezno. Zakon predviđa mogućnost da mala preduzeća koja broje do 10 zaposlenih mogu i samostalno izvršiti procenu rizika i posedovati je u pismenoj formi. Sa druge strane, srednja i velika preduzeća koja broje više od 10 zaposlenih imaju obavezu angažovanja stručnog lica kako bi se navedeni akt doneo, usvojio i primenio. Na taj način, preduzeće smanjuje mogućnost nastanka rizika, ali i izbegava plaćanje visokih kazni u slučaju neposedovanja ovog normativnog akta.Normativna Delatnost Ugovori Akti Pravilnici Rešenja

  • Maj 01 2024
    Normativna delatnost u Republici Srbiji

    Normativna delatnost u Republici Srbiji

    Normativna delatnost predstavlja ključan proces u pravnom sistemu, gde se kroz stvaranje pravnih...

 

 

Razgovarajte sa nama

30 minuta besplatnog savetovanja sa našim poreskim savetnicima.