top image

Otvaranje DOO Firme

 


Otvaranje DOO firme (Osnivanje Firme Preduzeća)


Najzastupljeniji oblik pravne forme preduzeća u Srbiji jeste društvo sa ograničenom odgovornošću ili DOO - Otvaranje Doo Firme. Društvo sa ograničenom odgovornošću podrazumeva privredno društvo koje osniva jedno ili više lica. Osnivači društva sa ograničenom odgovornošću garantuju za nastale obaveze do visine osnivačkog uloga, zbog čega predstavlja jedan od najčešće primenjivanih formi osnivanja preduzeća.


Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću

Pre samog osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću, osnivači donose odluku o tome da li će preduzeće poslovati u sistemu PDV-a. Osnova od koje se polazi jeste godišnji prihod od 8.000.000 dinara te se odluka donosi na osnovu pretpostavke o njegovoj realizaciji. Ukoliko se pretpostavlja da će prihod na godišnjem nivou biti veći od definisanog iznosa, tada se firma prijavljuje da će svoje poslovanje obavljati u sistemu PDV-a.

osnivanje doo firme


Osnivanje DOO Firme - Nakon toga, osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću zahteva sledeću dokumentaciju:


- Registracionu prijavu za osnivanje pravnog lica;
- Osnivački akt društva;
- Dokaz o identitetu članova društva;
- Odluka kojom se imenuju zastupnici;
- Potvrda kojom se dokazuje uplata novčanog uloga za osnivanje društva;
- Potvrde o uplati taksi za osnivanje i registraciju osnivačkog akta.


Osnivački akt – obaveza svakog društva sa ograničenom odgovornošću


Kao što svaki građanin poseduje ličnu kartu sa svojim osnovnim podacima, tako se i osnivački akt može definisati kao lična karta preduzeća. Osnivačkim aktom su definisani svi podaci koji se tiču samog preduzeća a to su:


- Osnovni podaci svakog fizičkog lica i poslovno ime i sedište svakog pravnog lica koje je označeno kao član društva;
- Poslovno ime, sedište društva i njegova delatnost;
- Definisani iznos osnovnog kapitala i uloga svakog pojedinačnog osnivača;
- Način i vreme unošenja nenovčanih uloga, odnosno vreme uplate novčanih uloga;
- Troškovi osnivanja društva,
- Dodatne odredbe i posebne pogodnosti.

otvaranje doo firme


Otvaranje Doo Osnivanje Firme


Efikasno pokretanje – elektronska prijava društva sa ograničenom odgovornošću


Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću moguće je izvršiti lično, u Agenciji za privredne registre, ali i elektronski. Elektronska registracija je svakako efikasnija i zahteva postojanje elektronskog sertifikata, čitača kartice i platne kartice za plaćanje potrebnih taksi. Navedeni zahtevi su od velike koristi i za kasnije poslovanje, jer se čitav sistem poslovne aktivnosti može organizovati u elektronskoj formi (npr. pristup poreskoj upravi, e-upravi, i sl.)

pokretanje doo firme


Troškovi osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću


Pored potrebnih taksi za registraciju društva sa ograničenom odgovornošću (oko 4.500 dinara), dodatni trošak jeste visina osnivačkog uloga koju uplaćuju osnivači. Visina uloga koji upisuju osnivači prilikom osnivanja društva može biti minimalno 100 dinara po osnivaču.


Ukoliko se odlučite da registrujete svoju firmu u formi društva sa ograničenom odgovornošću, prepustite administrativne procedure PKK Babović i brzo i lako započnite svoje poslovanje.


Otvaranje Osnivanje Doo Firme

  • Maj 01 2024
    Šta je sve potrebno za osnivanje i otvaranje DOO firme APR procedura

    Šta je sve potrebno za osnivanje i otvaranje DOO firme: APR procedura

    Pokretanje sopstvenog biznisa i osnivanje malih i srednjih preduzeća, zahteva posebne aktivnosti...

 

 

Razgovarajte sa nama

30 minuta besplatnog savetovanja sa našim poreskim savetnicima.