Šta treba znati za otvaranje preduzetničke radnje?
Da li ste imali bezbroj poslovnih ideja i nebrojano puta ste želeli da osnujete sopstveno preduzeće ali niste bili sigurni u to?


Čak i da ste sigurni, da li znate kakva je procedura za otvaranje firme u Srbiji?

Pre nego što osnujete preduzeće:

1. Odaberite pravnu formu privrednog subjekta

Pre nego što započente proceduru registracije preduzeća, potrebno je izvršiti izbor forme privrednog subjekta. Tada, treba u obzir uzeti više različitih faktora: veličinu preduzeća, vrstu delatnosti, obim poslovanja, poreske aspekte i nivo odgovornosti vlasnika. Tri najčešćsa oblika privrednih subjekata su:

- Preduzetnik: Pogodan za male biznise. Vlasnik je odgovoran za poslovanje preduzeća.
- Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO): Ograničava ličnu odgovornost vlasnika na uloženi kapital. Pogodno za osnivanje malih i srednjih preduzeća.
- Akcionarsko društvo (AD): Pravna forma koja omogućava javno emitovanje akcija. Pogodno za veće kompanije koje imaju više vlasnika.
Pored ovih oblika pravne forme preduzeća, moguće je osnovati preduzeće u formi ortačkog društva i komanditnog društva.

2. Odabrali ste formu preduzetničke radnje. Šta to znači?

Ukoliko ste se odlučili da pokrenete sopstveni biznis u kome ćete biti odgovorni za poslovanje preduzeća, tada se zapravo vrši registracija za osnivanje preduzetničke radnje. Vlasnik se, pri tom, navodi kao nosilac odgovornosti za poslovanje preduzetničke radnje, a interesantno je da preduzetničku radnju mogu otvoriti i već zaposlena lica (sa statusom zaposlenog lica). Bez obzira da li je preduzetnik kao vlasnik zaposleno lice ili ne, on je odgovoran za sve obaveze nastale u toku poslovanja i za iste odgovara sopstvenom imovinom.

3. Smislite ime i delatnost koja će odgovarati Vašem biznisu

Ime preduzeća je važan korak u pokretanju biznisa, jer će samo ime odražavati njegov identitet i predstavljati osnovu za izgradnju brenda. Ova procedura zahteva poštovanje određenih pravila, a da bi ste izbegli da prijava u APR-u bude odbijena, proverite da li je ime koje želite da dodelite preduzetničkoj radnji koju otvarate slobodno.
Pored imena, za preduzetniču radnju potrebno je odrediti i delatnost kojom ćete se baviti. U tom smislu, šifra delatnosti predstavlja numerički kod koji se koristi za identifikaciju vrste poslovanja. To mogu biti, na primer, preduzetnička radnja za projektovanje i izvođenje radova ili kozmetički salon. U tom smislu, naziv preduzetničke radnje može glasiti: Petra Petrović, preduzetnik, kozmetički salon Beauty Nail+.*

4. Adresa poslovanja preduzetničke radnje

Prilikom registracije, potrebno je navesti i adresu na kojoj će biti registrovano sedište firme, bez obzira na mesto obavljanja posla. Ova adresa je važna za prijem pošte, a usled digitalizacije poslovanja, neophodno je pripremiti i odgovarajuću, poslovnu, e-mail adresu. U zavisnosti od vrste delatnosti, postoji mogućnost otvaranja i virtuelne kancelarije.

Osnivanje preduzetničke radnje: Registracija u APR-u

Kada ste odabrali pravnu formu i prema svim kriterijumima odlučili da je preduzetnička radnja pravi izbor za mali biznis koji pokrećete, sledeći korak jeste da se izvrši registracija u Agenciji za privredne registre (APR). Ovaj proces, iako zahteva određenu administrativnu posvećenost, predstavlja ključni korak ka legalnom i priznatom poslovanju u zemlji. Registracija u APR-u ne samo da obezbeđuje formalni status Vašeg preduzeća, već i pruža osnovu za dalje korake u razvoju i vođenju uspešnog biznisa u Srbiji.

Dokumentacija potebna za osnivanje preduzetničke radnje

Za osnivanje preduzetničke radnje, potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju Agenciji za privredne registre. Ta dokumentacija podrazumeva:
- Popunjenu registracionu prijavu za osnivanje preduzetničke radnje koju podnosi fizičko lice ili ovlašćeni punomoćnik,
- Overena fotokopija lične karte preduzetnika,
- Dokaz o plaćenoj taksi odnosno naknadi za osnivanje preduzetničke radnje,
- Saglasnost organa o obavljanju delatnosti (ukoliko je potrebno).

Savet plus: Kako biste izbegli administrativne procedure i čekanje u redu, sve aktivnosti oko registracije i procedure za otvaranje preduzetničke radnje prepustite nama.

Otvaranje računa u banci

Otvaranje tekućeg računa u banci podrazumeva otvaranje računa koji će biti korišćen za poslovne aktivnosti preduzetničke radnje. U zavisnosti od banke, razlikovaće se i dokumentacija potrebna za otvaranje tekućeg računa, kao i naknade za različite usluge (npr. održavanje računa, provizija za plaćanje, i sl.). Odaberite banku koja će svojom ponudom usluga najbolje odgovarati potrebama Vašeg biznisa.

Sprečite razvoj sive ekonomije: Prijava poreza je obavezna

Po dobijanju rešenja za osnivanje preduzetničke radnje, u roku od 15 dana potrebno je podneti prijavu Poreskoj upravi. Prilikom podnošenja poreske prijave, potrebno je da se opredelite za odgovarajući model oporezivanja – paušalno oporezivanje ili vođenje poslovnih knjiga.

Paušalno oporezivanje je poseban poreski režim namenjen preduzetnicima koji žele efikasnije upravljati svojim poreskim obavezama. Ovaj sistem oporezivanja omogućava preduzetnicima da plaćaju porez na osnovu unapred određenog procenta od ukupnog prihoda, umesto da detaljno izveštavaju o svim troškovima i prihodima. Sa druge strane, preduzetnici koji se odluče na vođenje poslovnih knjiga, dužni su da iste vode po sistemu dvojnog knjigovodstva i na tim osnovama dostavljaju godišnje finansijske izveštaje.

Elektronsko podnošenje dokumentacije – prednost digitalizacije

Sva dokumentacija koja se podnosi poreskoj upravi se može vršiti i elektronski pri čemu je potrebno posedovati elektronski potpis. Ukoliko nemate elektronski potpis, a želite da svoje poslovanje maksimalno digitalizujete, potrebno je podneti Zahtev za izdavanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis na ličnoj karti sa čipom nadležnoj policijskoj upravi. Po dobijanju digitalnog potpisa, možete sve aktivnosti (gde je to moguće) vršiti potpisivanje dokumenata, njihovo overavanje ili podnošenje elektronskim putem.

*Svaka podudarnost sa stvarnim licima i nazivima preduzetničke radnje je slučajna

 

Razgovarajte sa nama

30 minuta besplatnog savetovanja sa našim poreskim savetnicima.